دبستان سعیدی فائز 65239749-65230300-021

باسمه تعالی

                          عملکرد درس رياضيات از صفحه   41   تا   163

               نام ونام خانوادگی                  نام آموزگار             شماره  

انتظارات

مقیاسها

نیازبه تلاش بیشتر

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

آيا عدد صفر را مي شناسد و مي نويسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  صفر تا 5 را به ترتيب مي نويسد

 

 

 

علامت مساوي را مي شناسد

 

 

 

بين عددها علامت  = مي گذارد

 

 

 

علامت  => را مي شناسد

 

 

 

بين عددها علامت > مي گذارد

 

 

 

خط راست را مي شناسد و مي كشد

 

 

 

علامت < را مي شناسد

 

 

 

بين عددها علامت < مي گذارد

 

 

 

بين عددهاي داده شده علامت <=> مي گذارد

 

 

 

براي هر شكل در جاي خالي عدد مناسب مي گذارد

 

 

 

علامت + را مي شناسد

 

 

 

براي شكل ها جمع مناسب مي نويسد

 

 

 

براي جمع ها شكل مناسب مي كشد

 

 

 

جمع ستوني را انجام مي دهد

 

 

 

 عدد 6 را مي شناسد و مي نويسد

 

 

 

عدد 7 را مي شناسد و مي نويسد

 

 

 

دور عدد مناسب خط بسته مي كشد

 

 

 

براي هر شكل در جاي خالي عدد مناسب مي گذارد

 

 

 

نماد تفريق را مي شناسد

 

 

 

براي شكل ها  تفريق  مناسب مي نويسد

 

 

 

براي  تفريق  ها شكل مناسب مي كشد

 

 

 

تفريق ها را بدرستي انجام مي دهد

 

 

 

تفريق  ستوني را انجام مي دهد

 

 

 

 عدد8 را مي شناسد و مي نويسد

 

 

 

عدد 9 را مي شناسد و مي نويسد

 

 

 

بين عددهاي داده شده علامت <=> مي گذارد

 

 

 

عددهاي قبل و بعد هر عدد را مي شناسد

 

 

 

عددها را به حروف مي نويسد

 

 

 

دسته هاي ده تايي درست مي كند

 

 

 

براي90تا300عددهاي 20-10 دسته بندي مي كند

 

 

 

دسته هاي هر عدد را در جدول قرار مي دهد

 

 

 

براي عددهاي دو رقمي ده تايي و يكي آن را مي شنايد و در جدول قرار مي دهد

 

 

 

عددها راازجدول خارج مي كند و به حروف مي نويسد

 

 

 

عدد نويسي را به خوبي انجام مي دهد

 

 

 

جمع عدد بيشتر از 5 را انجام مي دهد

 

 

 

براي شكل ها جمع مناسب مي نويسد

 

 

 

جمع ستوني بيشتر از 5 را انجام مي دهد

 

 

 

براي شكل ها دو جمع مي نويسد

 

 

 

پول را مي شناسد

 

 

 

جواب مسئله ها را درست مي نويسد

 

 

 

مسئله ها را جلو نويسي مي كند

 

 

 

معناي بلندتر  هم اندازه  كوتاهتر  را مي شناسد

 

 

 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر مي كند

 

 

 

معناي كوتاهترين  بلندترين هم اندازه را مي شناسد

 

 

 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر مي كند

 

 

 

تفريق عدد بيشتر از 5 را انجام مي دهد

 

 

 

براي شكل ها تفريق مناسب مي نويسد

 

 

 

مسئله هاي تفريق را حل مي كند

 

 

 

مسئله ها را جلو نويسي مي كند

 

 

 

جدول ها را با عدد مناسب پر مي كند

 

 

 

 

از صفر تا 99 را با عدد و حروف مي نويسد

 

 

 

با توجه به شكل ها مابقي شكل ها را رنگ نمايد

 

 

 

قرينه شكل ها را مانند نمونه رنگ آميزي مي نمايد.

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

                          عملکرد درس علوم

               نام ونام خانوادگی                  نام آموزگار             شماره  

انتظارات

مقیاسها

نیازبه تلاش بیشتر

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

اشيا را با چه وسيله اي مي بينيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدا را با چه وسيله اي مي شنويم

 

 

 

چگونه بدون ديدن بعضي از چيز ها را تشخيص مي دهيم

 

 

 

زبري و نرمي و سردي و گرمي با چه وسيله اي مي فهميم

 

 

 

بوها را چگونه شناسايي مي كنيم

 

 

 

مزه ها را چگونه تشخيص مي دهيم

 

 

 

چگونه از گوش مواظبت مي كنيم

 

 

 

چگونه از گوش مواظبت مي كنيم

 

 

 

چه مراقبتهايي براي چشم خود انجام مي دهيم

 

 

 

براي اينكه سالم و قوي باشيم چه كارهايي را بايد انجام دهيم

 

 

 

چرا خوردن صبحانه مهم است

 

 

 

معمولا براي صبحانه چه چيزهايي مي خورند

 

 

 

براي اينكه دندانها سالم باشد چه بايد كرد

 

 

 

وسايل شخصي خود را نام ببريد

 

 

 

چه چيزي باعث بيماري مي شود

 

 

 

ميكروب ها را باچه وسيله اي مي بينيم

 

 

 

سالي چند بار بايد به دندان پزشك مراجعه كنيم

 

 

 

اگر بيمار شديم چه كارهايي را بايد انجام داد

 

 

 

رعايت چه نكات ايمني در خانه و بيرون از خانه به سلامت ما كمك مي كند

 

 

 

جانوران از چه نظر با يكديگر فرق دارند

 

 

 

نام چند حيوان كه در جنگل زندگي مي كنند را نام ببريد

 

 

 

نام چند حيوان اهلي را بگوييد

 

 

 

به چه حيواني حيوان اهلي مي گويند

 

 

 

نام چند حيوان وحشي را بگوييد

 

 

 

به چه حيواني حيوان  وحشي مي گويند

 

 

 

ماهي ها چگونه حركت مي كنند و چه مي خورند

 

 

 

چند جانور علفخوار را نام ببريد

 

 

 

چند جانور گوشتخوار را نام ببريد

 

 

 

غذاي حيواناني چون زرافه – ماهي- خرس – زنبور را بيان كنيد

 

 

 

هر يك از جانوران چگونه حركت مي كنند ( خرگوش – شير – اسب – مار – عقاب – ماهي )

 

 

 

نام چند جانور را بگوييد كه براي خود لانه مي سازند

 

 

 

چرا بعضي از حيوانات در جنگل زندگي مي كنند

 

 

 

نام دو جانور كه مهاجرت مي كنند نام ببريد

 

 

 

چرا بعضي از حيوانات مهاجرت مي كنند

 

 

 

فايده – اسب – گوسفند – گاو- مرغ را بيان كنيد

 

 

 

قسمت هاي مختلف يك گياه را نام ببريد

 

 

 

ريشه هاي گياهان به چه شكل هايي است

 

 

 

چند ريشه خوراكي نام ببريد

 

 

 

آيا برگها همه به يك شكل هستند چرا ؟

 

 

 

ساقه هاي گياهان به چه شكل هايي ديده مي شود

 

 

 

يك ساقه خوراكي نام ببريد

 

 

 

آيا بيشتر گياهان گل و ميوه دارند

 

 

 

نام چند ميوه را نام ببريد

 

 

 

گياهي كه برگ آن خوراكي باشد

 

 

 

چگونه مي توانيم از گل رنگ درست كنيم

 

 

 

گياهان چه فايده هايي دارند

 

 

 

در چه قسمتهايي يخ زودتر آب مي شود ؟

 

 

 

گرما و نور زمين از كجا بدست مي آيد

 

 

 

چه جاهايي گرم تر و چه جاهايي سردتر است

 

 

 

آيا همه ي جاهاي زمين به يك اندازه گرم تر هستند

 

 

 

براي گرم كردن اتاق و كلاس از چه وسايل گرمايشي استفاده مي كنند

 

 

 

 

گرما در چه كارهايي استفاده مي شود

 

 

 

چند وسيله را نام ببريد كه هم نور و گرما داشته باشد

 

 

 

لباس هاي مخصوص تابستان چه رنگي هستند

 

 

 

لباس هاي مخصوص زمستان چه رنگي هستند

 

 

 

 

چه لباس هاي مخصوص تابستان هستند

 

 

 

 

چه لباس هاي مخصوص زمستان هستند

 

 

 

 

نام چند چيز كه در حال حركت هستند را بگوييد

 

 

 

 

نام چند چيز كه ساكن  هستند را بگوييد

 

 

 

 

حركت روي چه سطحي آسان است

 

 

 

 

حركت روي آسفالت راحتتر است يا روي جاده خاكي

 

 

 

 

حركت وسايل چرخ دار راحتتر است يا بدون چرخ

 

 

 

 

چه چيزي حركت را آسان مي كند

 

 

 

 

نام چند وسيله چرخدار را نام ببرد

 

 

 

 

از آهنربا چه استفاده هايي مي شود

 

 

 

 

آهن ربا چه وسايلي را مي ربايد

 

 

 

 

آهن ربا به چه شكل هايي ديده مي شود

 

 

 

 

با چه راهي مي توان تشخيص داد كدام آهن ربا قوي تر است

 

 

 

 

آهن به چه شكل هايي و در چه جاهايي ديده مي شود

 

 

 

 

از آب چه استفاده هايي مي شود

 

 

 

 

چرا بايد در مصرف آب صرفه جويي كرد

 

 

 

 

چرا بايد آب را پاكيزه نگه داريم

 

 

 

 

از دريا چه استفاده هايي مي شود

 

 

 

 

چگونه مي فهميم آب معمولي براي رشد گياه مناسب تر است يا آب

 

 

 

 

سنگ ها چه فرق هايي با هم دارند

 

 

 

 

سنگ در چه جاهايي ديده مي شوند

 

 

 

 

از سنگها چه استفاده اي مي كنيم

 

 

 

 

خاك در چه جاهايي وجود دارد

 

 

 

 

از خاك چه استفاده هايي مي كنيم

 

 

 

 

چه جانوراني در خاك زندگي مي كنند

 

 

 

 

چه نوع خاكي آب بيشتري را در خود نگه مي دارد

 

 

 

 

 


 نشانه ها

 

هدفهاي هر درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازبه تلاش بیشتر

آب دریا آبی را بخش نماید

 

 

 

 

صدای اول و آخر هر کدام را بیان کند

 

 

 

 

صدای آب را بکشد

 

 

 

 

چند کلمه بگو که صدای اول آن آ و صدای آخر آن ا غیر اول باشد

 

 

 

 

آ ا و آ اول ا غیر اول را می شناسد و می تواند بنویسد

 

 

 

 

داخل متن ها نوشته شده دور صداهای آ اول ا غیر اول را خط می کشد و می شناسد

 

 

 

 

برای تصویر کتاب یک داستان بیان کند

 

 

 

 

از روی کتاب بخوانیم با توجه به شکل ها از راست به چپ بخواند و دربنویسیم نیز با دقت می نویسد

 

 

 

 

کلمات آب باد باران را بخش نماید

 

 

 

 

آب و باد وبابا و با را صدا کشی می کند

 

 

 

 

صدای آخر آب و اول باد را می شناسد

 

 

 

 

ب آخر و ب غیر آخررا می شناسد و می تواند بنویسد

 

 

 

 

ترکیب صدای ب و ا را می داند

 

 

 

 

از روی کتاب بخوانیم  با توجه شکل ها از راست به چپ می خواند ودرکتاب بنویسیم با دقت می نویسد و صداکشی می نماید

 

 

 

 

کلمات ابر دریا بادبادک امین را بخش نماید

 

 

 

 

کلمات ابر دریا امین را صداکشی نماید و چند کلمه مثال بزند که صدای ا داشته باشد

 

 

 

 

صدای ا اول ا غیر اول را می شناسد و می تواند بنویسد

 

 

 

 

از روی کتاب بخوانیم با دقت و شمرده شمرده می خواند و در کتاب بنویسیم با دقت می نویسید و هنگام نوشتن صدا کشی نماید

 

 

 

 

تمرین های مربوط به درس را با دقت انجام می دهد

 

 

 

 

کلمات ابر دریا باد داد را بخش نمایدو صدا کشی کند

 

 

 

 

صدای د را می شناسدو می تواند بنویسد

 

 

 

 

از روی درس بخوانیم می تواند با دقت و روان بخواند

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد و صداکشی نماید

 

 

 

 

کلمات مداد میز نیمکت مدرسه مدیر پرچم را بخش کند و صداکشی نماید

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد و در کجای کلمه واقع شده است

 

 

 

 

صدای   غیر آخرو م آخر را بتواند بخواند و بنویسد و با صدای   وا ترکیب کند و بخواند 

 

 

 

 

از روی درس بخوانیم با دقت و روان بخواند

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد و صدا کشی نماید

 

 

 

 

کلمات دست  سبد  یاس  کلاس  سام  ساس  را بخش و صدا کشی نماید

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد و در کجای کلمه واقع شده است و جه صدایی دارد

 

 

 

 

صدای   غیر آخروس آخر را بتواند بخواند و بنویسد

 

 

 

 

صدای    و ا با   و     ترکیب کند و بخواند 

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد و صداکشی نماید

 

 

 

 

کلمات تاب  توپ  دست  سوت را بخش و صداکشی نماید

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد و در کجای کلمه واقع شده است و بخواند

 

 

 

 

صدای   غیر آخروت آخر را بتواند بخواند و بنویسد

 

 

 

 

   غیر آخر را با    و ا ترکیب نماید

 

 

 

 

کتاب بخوانیم را روان و شمرده شمرده می خواند

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد و صدا کشی نماید

 

 

 

 

کلمات  مادر  ابر  باران  نانوا را بخش و صداکشی نماید

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد و در کجای کلمه واقع شده است

 

 

 

 

ر تنها را بخواند و بنويسد

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد

 

 

 

 

کلمات نانوا  نان  باران  آسمان را بخش و صداکشی نماید

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد

 

 

 

 

صدای   غیر آخرو ن آخر را بتواند بخواند و بنویسد

 

 

 

 

از روی درس نان روان و شمرده شمرده می خواند

 

 

 

 

تمرین های درس بخوانیم را با دقت انجام دهد

 

 

 

 

با توجه به شكل ها كلمات ايران امين ايراني آبي سفيد سرمه اي را بخش كند و صداكشي نمايد

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد وبگويد در کجای کلمه واقع شده است

 

 

 

 

صداي       اول         غير اول  ي آخر  اي آخر تنها را بشناسد و بخواند

 

 

 

 

از روی متن درس بخواند و صداكشي نمايد

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد و صدا کشی نماید

 

 

 

 

صداي       را با د ب س ت ن بتواند تركيب كند

 

 

 

 

با توجه به شكل ها كلمات سرباز تيرانداز زرد سبز  را بخش كند و صداكشي نمايد

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد وبگويد در کجای کلمه واقع شده است

 

 

 

 

از روی متن درس روان و شمرده شمرده بخواند

 

 

 

 

صداي ز را بشناسد و بنويسد

 

 

 

 

صداي ز را با آ             تركيب نمايد

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد

 

 

 

 

با توجه به شكل ها كلمات استخر نرده خانه درخت را بخش كند و صداكشي نمايد

 

 

 

 

صدای قرمز رنگ را تشخیص دهد وبگويد در کجای کلمه واقع شده است

 

 

 

 

صداي       اول         غير اول       چسبان و ه آخر تنها را بشناسدو بخواند

 

 

 

 

از روی متن درس بخواند و صداكشي نمايد

 

 

 

 

صداي ب ت د ز ر س را با                           

                      تركيب كند

 

 

 

 

تمرین های کتاب بنویسیم را با دقت انجام دهد

 

 

 

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:16 توسط مدیریت |